Warunki uczestnictwa

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
 2. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji - wówczas wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mejlową, a także zwrócone zostaną kwoty wpłacone przez Uczestników na konto Organizatora tytułem opłat za udział w Konferencji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników Konferencji, które podczas jej przebiegu zostanie zagubione, zniszczone, skradzione albo utracone w inny sposób.
 6. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" oraz na stronach www Organizatora.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.


Zgłoszenie udziału

 1. Aby zgłosić swój udział w 22 Konferencji "Miasta w Internecie" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla instytucji, którą się reprezentuje
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nakłada na uczestnika obowiązek dokonania płatności zgodnie z wybranym pakietem.
 4. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 22 czerwca 2018 r. Osoby zgłaszające się po tym terminie proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kingą Wojtas (tel. 503 935 921, k.wojtas@mwi.pl).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania limitu miejsc na Konferencji.
 6. Po zakończeniu rejestracji w czerwcu 2018 r. Organizator wysyła drogą elektroniczną do zarejestrowanych uczestników informacje organizacyjno-praktyczne.


Zmiana uczestnika

 1. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik instytucji.
 2. W przypadku zmiany nazwiska osoby, która będzie brała udział w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do pisemnego poinformowania organizatorów o zmianie najpóźniej do 26 czerwca 2018 r.


Rezygnacja z udziału

 1. W przypadku rezygnacji osoby z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania faxem lub e-mailem pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 25 czerwca 2018 r.  Nieobecność uczestnika na konferencji oraz niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
 2. Uczestnikowi, który po wniesieniu opłaty konferencyjnej nie poinformuje we wskazanym terminie oraz formie o rezygnacji z udziału w konferencji, nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty. Osobom, które zgłosiły udział w konferencji, ale nie wniosły jeszcze opłaty za udział w konferencji jeśli nie prześlą w wymaganej formie i terminie rezygnacji z udziału w konferencji, zostanie wystawiona faktura, zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.


Rezerwacja miejsc w hotelu

 1. W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy nie zapewniają miejsc w hotelu. Jednocześnie w serwisie informacyjnym konferencji zostały wskazane rekomendowane hotele.
 2. Prosimy o uwzględnienie wyznaczonych terminów rezerwacji, które podane są na stronie "Hotele", gdyż z chwilą wygaśnięcia terminu, możliwość rezerwacji zależeć będzie od liczby dostępnych pokoi hotelowych. Rejestracji proszę dokonywać na hasło: „miasta w internecie".
 3. Informujemy, iż Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za kontakt z hotelami i rezerwację miejsc hotelowych, która winna być dokonywana bezpośrednio przez uczestników konferencji. Jednocześnie oferujemy swoją pomoc w sytuacjach tego wymagających.


Opłata konferencyjna

 1. Opłatę za uczestnictwo prosimy przekazać na konto:
  BRE Bank S.A. / 03 1140 1081 0000 2136 5500 1001
  Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
  ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów
  z dopiskiem: opłata za udział w 22 Konferencji "Miasta w Internecie" Pana/Pani...
 2. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
 3. Na pisemny wniosek Uczestnika - faxem lub e-mailem, Organizator wystawi fakturę pro forma.